Kalfsvlees informatie

SKV kalfsvlees, rose kalfsvlees en rundervlees

Sinds juli 2008 is de definitie van kalfsvlees op basis van Europese regelgeving officieel als volgt vastgesteld. In Nederland en de Europese Unie wordt vlees van runderen onder de twaalf maanden ingedeeld in twee categorieën. Categorie V en categorie Z. Categorie V betreft vlees afkomstig van runderen jonger dan acht maanden. Categorie Z betreft vlees afkomstig van runderen tussen acht en twaalf maanden. In Nederland moet het vlees uit categorie V verkocht worden als ‘kalfsvlees’ en vlees uit categorie Z als ‘rose kalfsvlees’.

Behalve het kwaliteitsvlees worden ook de kalfshuiden verwerkt tot vooral luxe producten. De huiden van kalveren worden geselecteerd op kwaliteit en geconserveerd voordat ze naar hun afnemers gaan. Hoogwaardig kalfsleer wordt bijvoorbeeld toegepast in de mode-, meubel- en auto-industrie.

De onafhankelijke controle op de productie van SKV kalfsvlees wordt uitgevoerd door de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector.

De Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV)

De Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) is een onafhankelijke stichting, in 1990 opgericht vanuit de kalversector met het doel de kwaliteit van kalfsvlees en kalvervoeders te bevorderen en te garanderen dat kalfsvlees geproduceerd wordt zonder gebruik van (ongewenste) groeibevorderende middelen.

Deelname aan het SKV kwaliteitssysteem vindt plaats op vrijwillige basis en is mogelijk voor iedereen die zich aan het kwaliteitssysteem wil conformeren. Meer dan 95% van de Nederlandse kalverhouders is bij de SKV aangesloten. Door zich aan te sluiten geven kalverhouders de SKV het recht om te allen tijde monsternames en visuele controles bij hun vleeskalveren uit te voeren. Hiermee tonen kalverhouders bij hun afnemers aan dat zij op een verantwoorde wijze kalfsvlees produceren. Producenten van SKV kalfsvlees kennen de wensen van hun afnemers door en door. Ze weten dat consumenten een lekker stukje vlees willen, maar bovenal moet het veilig zijn. Er mogen dus geen stoffen in zitten die er niet in thuis horen. Om extra zekerheid en vertrouwen te kunnen bieden, is in 1990 de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) opgericht. Dit gebeurde in samenwerking met de Nederlandse overheid.

Controles

Inspecteurs van de SKV voeren onaangekondigd controles uit in alle schakels van de productieketen. Ze controleren producenten van kalvervoeders, kalverbedrijven en vleesverwerkende bedrijven. De inspecteurs houden toezicht op de administratie en de procedures, voeren visuele controles uit en nemen monsters van bijvoorbeeld voer, haar en urine in de boerderij- en in de slachtfase. In een onafhankelijk en geaccrediteerd laboratorium vinden de analyses plaats. De wetenschappers zijn permanent bezig om de bestaande analysemethoden verder te verfijnen en te vernieuwen. Wie de regels overtreedt kan rekenen op sancties vanuit de SKV en op strafrechtelijke vervolging door de overheid.

SKV Kwaliteitslabel

Als kalveren aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen, geeft de SKV een kwaliteitscertificaat af. Het kwaliteitscertificaat is voor het vleesverwerkende bedrijf het teken dat de dieren streng zijn gecontroleerd en dat er geen verboden stoffen zijn aangetoond. Deze waarborg laat overigens onverlet dat ook in het vleesverwerkende bedrijf nog steekproefsgewijs monsters worden genomen. Karkassen van SKV-vleeskalveren krijgen een stempel met het logo Controlled Quality Veal (CQV) voor blanke vleeskalveren en het logo Controlled Quality Rose Veal (CRQV) voor rose kalfsvlees. Afnemers kunnen dan direct zien dat ze te maken hebben met kalfsvlees dat onafhankelijk en intensief is gecontroleerd op ongewenste groeibevorderende middelen. Het kan dus met een veilig gevoel aan de consument worden aangeboden. De SKV staat voor betrouwbaar, ‘schoon’ kalfsvlees. De controle op de afwezigheid van verboden groeibevorderende stoffen wordt uitgevoerd onder het ISO/IEC 17020 accreditaat. De SKV wordt hiertoe jaarlijks door de onafhankelijke Raad voor Accreditatie (www.rva.nl) gecontroleerd.

Integrale Keten Beheersing (IKB)

Een groot aantal controles dat wordt uitgevoerd door de SKV valt onder IKB. Maar wat is dat eigenlijk? De Nederlandse kalversector heeft samen met het Productschap Vee en Vlees de Integrale Keten Beheersing opgezet. Met dit controlesysteem kan garantie gegeven worden over het bedrijf, de kwaliteit en de herkomst van kalfsvlees. Deelname aan IKB is voor de betrokken bedrijven vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Bijna alle kalverhouderijen in Nederland doen eraan mee. Bij IKB vleesverwerkende bedrijven komen alleen de kalveren van de IKB gecertificeerde bedrijven. IKB gecertificeerde bedrijven werken volgens vaste voorschriften. Ze leggen alle relevante informatie vast, zoals over het diervoeder, het gebruik van diergeneesmiddelen en moeten kunnen laten zien dat ze voldoen aan normen ten aanzien van dierenwelzijn, hygiëne, milieu en transport. Al deze én meerdere punten worden gecontroleerd door de SKV.